Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego

w Woli Rasztowskiej

ul. Szkolna 9

05-205 Klembów

woj. mazowieckie

 

Szkoła Równych Szans - VI edycja 2016/2017

 

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej

przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans - VI edycja", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów.

Realizacja programu rozpoczęła się od września 2016 roku.

Wnioskowana kwota dofinansowania - ok. 95 tys. zł.

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

 

PARTNERZY PROGRAMU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie


Rozkład zajęć - IX, X, XI, XII 2017

Kliknij na plan aby zobaczyć powiększenie

 

Listy uczestników projektu
opis dokumentutypdata

Zajęcia "Cyfrowa matematyka"

doc17-10-2016[ Pobierz ]
151 kB

Zajęcia "Przedsiębiorczość"

doc17-10-2016[ Pobierz ]
155 kB

Zajęcia "Mały inżynier" kl. I-III

doc17-10-2016[ Pobierz ]
154 kB

Zajęcia "Mały inżynier" kl. IV-VI

doc17-10-2016[ Pobierz ]
153 kB

Zajęcia "Mały artysta"

doc18-10-2016[ Pobierz ]
155 kB

Zajęcia "Gimnastyka buzi i języka" grupa I

doc19-10-2016[ Pobierz ]
147 kB

Zajęcia "Gimnastyka buzi i języka" grupa II

doc19-10-2016[ Pobierz ]
147 kB

Zajęcia "Gimnastyka buzi i języka" grupa III

doc19-10-2016[ Pobierz ]
147 kB

Zajęcia "Gimnastyka buzi i języka" grupa IV

doc19-10-2016[ Pobierz ]
147 kB

Zajęcia "Gimnastyka buzi i języka" grupa V

doc19-10-2016[ Pobierz ]
147 kB

Zajęcia "Gimnastyka buzi i języka" grupa VI

doc19-10-2016[ Pobierz ]
147 kB

Zajęcia "Gimnastyka buzi i języka" - lista rezerwowa

doc19-10-2016[ Pobierz ]
148 kB

Zajęcia teatralne

doc19-10-2016[ Pobierz ]
165 kB

Zajęcia "Z angielskim przez świat" kl. I-III

doc20-10-2016[ Pobierz ]
156 kB

Zajęcia "Z angielskim przez świat" kl. IV-VI

doc20-10-2016[ Pobierz ]
152 kB
Regulamin rekrutacji do projektu

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

RPMA.10.01.01-14-3910/15 pn. „ Szkoła Równych Szans - VI edycja”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez

Gminę Klembów/Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej

w okresie od 01.09.2016 roku do 31.12.2017 roku

 
Cele projektu
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach z 11 gmin województwa mazowieckiego,  w tym w Gminie Klembów, w  Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej
Celem działań projektowych w szkole w Woli Rasztowskiej  jest zwiększenie kompetencji u co najmniej 49 uczniów i 48 uczennic oraz 10 nauczycieli i nauczycielek.
Cele szczegółowe:
1.    Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej w stosunku do poziomu szkolnictwa w większych miastach poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozszerzenie programu, poprawa dostępu do edukacji.
2.    Rozwój kompetencji kluczowych.
3.    Zdiagnozowanie potrzeb i problemów uczniów.
4.    Pomoc logopedyczna
5.    Zmniejszenie negatywnych efektów oddziaływania czynników ekonomicznych, społecznych i kulturowych na edukację uczniów.
6.    Zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
7.    Poprawa wyników nauczania
8.    Większa dostępność do wiedzy między innymi poprzez zakup pomocy dydaktycznych, zwiększenie atrakcyjności zajęć poprzez wyjazdy edukacyjne,  np. lekcje wycieczki, w  muzeach, teatrze, pracowni artystycznej, obozie językowym itp.
9.    Zorganizowanie zajęć w sposób umożliwiający rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym - odpowiadając na potrzeby pracujących rodziców.
10.    Wdrożenie nowych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjne formy, np. zajęcia z przedsiębiorczości, artystyczne z wykorzystaniem tabletów, tablicy interaktywnej, robotów.
11.    Szkolenie dla nauczycieli

Zasady ogólne
 W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:
1.    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego dla 17 ucz. z kl I-VI - 34 godz.
2.    Obóz językowy dla 25 uczniów-1 wyjazd
3.    „Cyfrowa matematyka”- koło matematyczno-informatyczne dla 8 uczniów z kl. IV-VI - 60 godz.
4.    2 wyjazdy do „Centrum Nauki Kopernik” dla 2x20 dla uczestników zajęć z przedsiębiorczości i „Cyfrowej matematyki".
5.    „ Mały inżynier” zajęcia laboratoryjne dla 20 uczniów z kl. I-VI  - 60 godz.
6.    2 wyjazdy do „Centrum Nauki Kopernik” dla 2x25 uczestników w ramach zajęć laboratoryjnych
7.    „Mały artysta” zajęcia dla 12 uczniów z kl. I-VI rozwijające zainteresowania  plastyczne uczniów - 60 godz.
8.    Warsztaty w pracowni ceramicznej dla 12 uczniów – 1wyjazd
9.    Zajęcia teatralne dla 20 uczniów z kl. III-VI - 40 godz.
10.    Zajęcia z przedsiębiorczości dla 12 uczniów  z kl. IV-VI - 34 godz.
11.    „ Gimnastyka buzi i języka” - zajęcia logopedyczne dla 20 uczniów kl. I-III – 120 godzin
12.    Szkolenie dla 10 nauczycieli w zakresie wykorzystania tablicy interaktywnej na zajęciach

 Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników
 1.     Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie:
a)    u których stwierdzono problemy związane z: niskimi wynikami w nauce, wykazywaniem aspołecznych zachowań, integracją z grupą, dotknięciem patologiami społecznymi (emigracja rodziców/ubóstwo), rozwojem psycho-ruchowym, niepełnosprawni.
b)    wykazujący się b. dobrymi wynikami w nauce, dzieci zdolne będą miały możliwość nieodpłatnego korzystania z zajęć wykraczających poza standardowy system nauczania
c)    przejawiający uzdolnienia artystyczne
2.      Sposób rekrutacji:
a)    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego - uczniowie  klasy I –VI, którzy mają problemy w nauce j. angielskiego na podstawie opinii nauczyciela przedmiotu ( ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego z przedmiotu), opinii poradni psych.ped., wniosku rodziców/opiekunów,
b)    Obóz językowy dla uczniów - uczestników zajęć z jęz. angielskiego ze 100% frekwencją oraz innych  uczniów wyłonionych w czasie szkolnego konkursu umiejętności językowych
c)    „Cyfrowa matematyka”- koło matematyczno-informatyczne dla 8 uczniów z kl. IV-VI – uczniowie z najwyższymi ocenami z matematyki i informatyki na koniec poprzedniego roku szkolnego, zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, uczestnikami konkursów.
d)    Wyjazdy do „Centrum Nauki Kopernik” dla 2x20 uczestników zajęć z przedsiębiorczości i „Cyfrowej matematyki".
e)    „ Mały inżynier” zajęcia laboratoryjne  uczniowie indywidualnie zgłoszeni oraz na podstawie opinii nauczyciela przedmiotu i wychowawcy
f)    2 wyjazdy do „Centrum Nauki Kopernik” dla 2x20 uczestników zajęć laboratoryjnych.
g)    Zajęcia plastyczne -uczniowie klas I - VI według indywidualnych zgłoszeń, opinii nauczyciela, uzdolnieni artystycznie
h)    Warsztaty ceramiczne – uczestnicy uczniowie kl I –VI,  uczestnicy koła plastycznego oraz zainteresowani uczniowie biorący udział w projekcie, zwłaszcza z grup defaworyzowanych.
i)    Zajęcia teatralne dla 20 uczniów z kl. III-VI - uczniowie klas III - VI według indywidualnych zgłoszeń, opinii nauczyciela, uzdolnieni aktorsko,
j)    Zajęcia z przedsiębiorczości dla 12 uczniów  z kl. IV-VI według indywidualnych zgłoszeń, opinii nauczyciela
k)    zajęcia logopedyczne - opinia nauczyciela logopedy, badania przesiewowe kl. I-III,  PPP
l)    szkolenie dla nauczycieli potrzebujących wsparcia w zakresie wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach

3.    W każdej grupie znajdzie się 2 wolnych słuchaczy (na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników lub przypadku losowego wykluczającego go z uczestnictwa w zajęciach),
4.    Do wszystkich rodzajów działań powstaną listy rezerwowe.
 Każdy uczeń, który spełnia kryteria określone powyżej wypełnia wraz z rodzicem deklarację uczestnictwa i  składa ją w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu, lub u wychowawcy klasy. Termin składania dokumentów upływa dnia 30 września 2016 roku.
5.    Deklaracje uczestnictwa oraz Regulamin są dostępne na stronie www.spwolarasztowska.pl , w sekretariacie szkoły i u wychowawcy klasy.
6.    Powołuje się minimum jeden zespół rekrutacyjny do jednego działania (rodzaju zajęć). Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej 2 osoby i składa się z  nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu (rodzaju zajęć). W przypadku działań (rodzaju zajęć) w których w danej szkole jest tylko jedna lub dwie grupy zespół rekrutacyjny liczy 2 osoby i składa się z nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu (rodzaju zajęć) i nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie w danej szkole.
7.    W przypadku, gdy ilość zgłoszeń na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przewyższy ilość miejsc dostępnych w ramach projektu, w rekrutacji preferowane jest przeprowadzenie wśród uczniów którzy złożą deklarację uczestnictwa testu badającego ich umiejętności. Wyniki testu rozpatrywane będą podczas rekrutacji, w ten sposób, że dzieci, które wypadną najsłabiej, kwalifikują się na zajęcia.
8.    Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność oraz przeprowadzą analizę złożonych wniosków i opinii.
9.    Zespół rekrutacyjny wybiera grupę docelową.
10.    Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony jest równy dostęp  uczniów obu płci  oraz uczniów niepełnosprawnych.
11.    Jeśli w szkole są przewidziane dwie i więcej grup z danego rodzaju zajęć, zespół rekrutacyjny decyduje o  przydziale ucznia do danej grupy stosując kryterium wieku, poziomu umiejętności itp.
12.    W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę Uczestników na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa.
13.    W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z  listy rezerwowej, jeśli wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez ponowne wypełnienie  deklaracji (bez opinii).
14.    Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.
15.    Miejsce na listach zależne jest od ilości spełnionych kryteriów, decyzje taką podejmuje zespół rekrutacyjny.
16.    Listy zostają podane do publicznej wiadomości w danej szkole w sposób zwyczajowo przyjęty.
 Obowiązki uczestników
 W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie mają obowiązek:  

a)    podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych,
b)    wypełnić  wraz z rodzicem/opiekunem prawnym formularz danych osobowych zgodny z załączonym wzorem formularza w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.

1.    Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie.
dodatkowe obowiązki uczestników:
a.    przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
b.    systematyczne uczestniczenie w zajęciach,
c.    przestrzeganie punktualności,
d.    udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Uprawnienia uczestników
 1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie:
Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1.    Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2.    W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
3.    Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim, zwolnieniem podpisanym i uzasadnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego. W.w. dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności.

4.    W szczególnych sytuacjach  uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.
Postanowienia końcowe  
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady  wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
2.    Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu.

opis dokumentutypdata

Formularz zgłoszenia uczestnictwa ucznia w projekcie

doc25-09-2016[ Pobierz ]
200 kB

Deklaracja wyboru zajęć

doc26-09-2016[ Pobierz ]
172 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )